Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace Most - reg. č. 34925950 (poskytovatel KRUH pomoci, o.p.s.) je podporovat lidi se zdravotním postižením tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života.

Komu je služba určena ?

Lidem se zdravotním postižením či znevýhodněním ve věku 18 - 64 let, kteří mají obtíže v některé z těchto oblastí:

 • sociální dovednosti a komunikace

 • používání veřejných míst a služeb

 • sebeuplatnění

 • zdraví a bezpečnost

 • volný čas

 • práce

Prostřednictvím poskytování služby uživatel dosáhne některého z těchto cílů podle jeho potřeb:

 • vyřizuje si své osobní záležitosti na úřadech aj. institucích

 • má potřebné návyky a dovednosti pro pracovní uplatnění

 • hospodaří se svými penězi

 • umí základní obsluhu počítače a telefonu

 • umí činnosti vedoucí k sebeuplatnění a trávení volného času

 • pečuje o své zdraví a vzhled

 • navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými lidmi

Služba je poskytována zdarma a to formou ambulantní na adrese: Most, Jaroslava Průchy 1915/24, popř. terénní.

Základní činnosti poskytované služby

Poskytujeme tyto základní činnosti dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

 • nácvik dovedností samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,bb

 • nácvik chování v různých společenských situacích,

 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

 • informační servis a zprostředkování služeb.

Zásady poskytování služby

Pracovníci KRUH pomoci, o.p.s. – Sociální rehabilitace se při poskytování svých služeb řídí těmito zásadami:

 • respektují lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost;

 • vychází z individuálních potřeb uživatele;

 • respektují volby uživatelů;

 • zaujímají trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům;

 • podporují uživatele v zachování sociálních kontaktů (rodina, blízcí aj.) a také v co nejvyšší míře;

 • samostatnosti, nezávislosti a zapojení se do běžného života;

 • vytvářejí pro uživatele služby příjemné prostředí s atmosférou důvěry, zachovávají diskrétnost a mlčenlivost o svěřených informacích (mimo pracovní tým).


Metody práce s klientem

Individuální práce s uživatelem

Při poskytování služby sociální rehabilitace využíváme jednak metodu zaměřenou na individuální práci s uživatelem, která jej motivuje k aktivnímu přístupu k řešení vlastní nepříznivé situace,např.:

 • základní sociální poradenství

 • nácviky dovedností (dovednost hospodaření s rodinným rozpočtem a řešení svých dluhů, komunikační dovednosti v běžném životě i komunikace s úřady, pracovní dovednosti a návyky, základní obsluha PC, dovednost zvládat péči o své zdraví a vzhled, nácviky sebeobsluhy)

 • doprovázení uživatelů služby na úřady nebo k přijímacímu pohovoru do zaměstnání

 • poskytování zpětné vazby

 • podpůrný rozhovor, zaměřený na udržení alespoň stávající kvality života

Skupinová setkání

Doplňkově zařazujeme rovněž metodu práce prostřednictvím skupinových setkání, které uživatelům umožňuje společné sdílení jejich situace, přičemž toto sdílení ulehčuje nácvik nových dovedností a je příležitostí pro individuální růst, růst sebeúcty, rozvoj sebedůvěry (mohu pomoci a je nám pomáháno) a dále příležitosti ke změně, kolektiv a síly skupiny navozuje rychlejší změnu než při individuální práci s klientem, např.

 • nácviky dovedností - trénink komunikačních dovedností, trénink paměti

 • aktivizační programy - Tvůrčí dílna umožňující rozvoj motoriky a nácvik pracovních návyků, Aktivizace hudbou a rytmem rozvoj kreativity, seberealizace a relaxačních technik, Tvořivé myšlení rozvoj kognitivních funkcí

 • diskusní skupiny