Info pro zájemce

Zájemce o služby

Jednání se zájemce o službu sociální rehabilitace - obecně pro všechny služby

K jednání se zájemce o službu je pověřen sociální pracovník, který nově příchozí přijímá v určených návštěvních hodinách. Sociální pracovník nově příchozího informuje o poslání, cílech a cílové skupině poskytovatele a seznamuje ho s nabídkou aktivit. Informace podává srozumitelně, s ohledem na schopnosti a možnosti jednotlivých zájemců. K dispozici má propagační letáky s aktuální nabídkou.¨

Sociální pracovník následně zjišťuje, jaké jsou potřeby a aspirace zájemce do budoucna. Rozhovor vede takovým způsobem, aby své představy zájemce vyjádřil sám. Tyto své představy se pak snaží zájemce zformulovat do konkrétního osobního cíle. Osobní cíl je vyjádřením toho, jak vyřešit nepříznivou sociální situaci zájemce prostřednictvím využívání služby sociální rehabilitace.

V souladu s vysloveným cílem si zájemce vybírá z nabídky aktivit, jež se chce účastnit.

Pracovník nevybírá aktivity za něj, pouze mu pomáhá správně se rozhodnout, aby jeho výběr odpovídal tomu zvolenému cíli.

Určující je, že zájemce není zařazován do jednotlivých aktivit podle svých nedostatků, ale podle svých individuálních zájmů a přání. Jde o to respektovat potřeby, přání a osobní cíle zájemce a podle možností organizace je převést do reálného života a pracovat na jejich dosažení ve vybraných aktivitách.

Zájemce je následně informován o všeobecných podmínkách poskytování sociálních služeb. V závislosti na konkrétním typu zvolené aktivity seznamuje sociální pracovník zájemce se základními pravidly pro poskytování konkrétní aktivity. Tato pravidla mu jsou předána také v písemné podobě. Sociální pracovník klade důraz na to, aby zájemce o službu porozuměl všem stanoveným podmínkám.